ana sayfa > Eğitim Öğretim > Yeni TTK’a göre Kıymetli Evrak Hukuku Çıktı!

Yeni TTK’a göre Kıymetli Evrak Hukuku Çıktı!

Cumartesi, 23 Haz 2012 yorum ekle yorumlara git

Bu eserde, –Yeni Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde, kıymetli evrak ve senet kavramı, kıymetli evrakın genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerine (poliçe, bono ve çek) hakim olan temel ilkeleri, kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çekin zorunlu unsurları, kambiyo senetlerinde ciro, aval, zamanaşımı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve içtihatları,
-6273 sayılı Kanunla Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerin hem hukuki hem de cezai yönden incelendiğini,
Yeni TTK'a göre Kıymetli Evrak HukukuUygulamaya yönelik ve ayrıntılı olarak, kambiyo senetlerine mahsus takip usullerini,
– Genel mahkemelerde kıymetli evrakla ilgili olarak görülen, kıymetli evrakın zıyaı ve iptali davası, kıymetli evrakta istirdat davası, kambiyo senetlerine istinaden açılan menfi tespit, istirdat ve sebepsiz zenginleşme davaları ile kambiyo senetlerine istinaden yapılan ihtiyati haciz taleplerine ilişkin doyurucu açıklamalar ve konularla ilgili güncel içtihatları,
-5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenen her bir çek suçu ve kabahatinin tüm unsurlarını ve yargılama usullerine ilişkin ayrıntılı izahatları, bulacaksınız.

 • -1-KIYMETLİ EVRAK VE SENET KAVRAMI-1
 • I–SENET KAVRAMI-1
 • II–KIYMETLİ EVRAKA BENZEYEN SENETLER-2
 • III–KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI-2
 • IV–TÜRK MEVZUATINDA KIYMETLİ EVRAK İLE İLGİLİ KANUNLAR-2
 • -2-KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI-5
 • I–KIYMETLİ EVRAK BİR SENETTİR-5
 • II–KIYMETLİ EVRAKTAKİ HAKKIN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI-5
 • III–KIYMETLİ EVRAKIN İÇERDİĞİ HAKKIN TEDAVÜL ÖZELLİĞİ-6
 • IV–KIYMETLİ EVRAKIN SOYUTLUK -MÜCERRETLİK- ÖZELLİĞİ-7
 • İçtihatlar-8
 • V–KIYMETLİ EVRAKIN ŞEKİL ŞARTLARI-10
 • İçtihatlar-10
 • VI–KIYMETLİ EVRAKIN SINIRLI SAYIDA OLMASI-11
 • -3-KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI-13
 • I–SENETTEKİ HAKKIN ÇEŞİDİNE GÖRE-13
 • A–Alacak senetleri-13
 • B–Eşya Hukuku Senetleri -Emtia senetleri–13
 • 1–Genel Olarak-13
 • 2–Emtia Senet çeşitleri-16
 • a–Makbuz senedi-16
 • b–Varant-16
 • aa–Makbuz senedi ve Varantın Cirosu-17
 • bb–Makbuz Senedi ve Varant Aracılığı İle Yapılacak Tasarruflar-17
 • cc–Zamanaşımı-18
 • dd–Senetlerin kaypedilmesi-19
 • c–Taşıma Senedi-19
 • d–Konşimento -TTK. m. 1228–20
 • İçtihatlar-22
 • C–Hisse Senetleri-23
 • II–HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE-25
 • 1–Kurucu Senetler-25
 • 2–Açıklayıcı Senetler-25
 • III–DÜZENLENMELERİNE SEBEP OLAN HUKUKİ İŞLEM İLE İLGİLERİNE GÖRE-25
 • 1–Soyut Kıymetli Evrak-25
 • 2–İlli Kıymetli Evrak-25
 • IV–HAK SAHİBİNİN TESPİTİNE GÖRE-26
 • 1–Nama Yazılı Kıymetli Evrak-26
 • a–Tanım-26
 • b–Nama düzenlenebilecek senetler-26
 • İçtihatlar-27
 • c–Nama yazılı Senetlerin devri-27
 • aa–Nama yazılı senetlerin temliki-27
 • bb–Nama Yazılı Senetlerin cirosu-28
 • İçtihatlar-28
 • d–Alacaklı sıfatının ispatı-29
 • e–Eksik Nama Yazılı Senetler-30
 • 2–Emre Yazılı Kıymetli Evrak-31
 • a–Tanımı ve Unsurları-31
 • aa–İradi emre yazılı senetler-31
 • bb–Kanunen emre yazılı senetler-31
 • b–Emre Düzenlenebilecek Senetler-32
 • c–Emre yazılı senetlerin devri-32
 • 3–Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak -6102 sayılı TTK. m. 658-669–32
 • a–Tanımı ve Unsurları-33
 • b–Borçlunun Durumu-33
 • c–Hamiline Yazılı Senetlerin Devri-34
 • İçtihatlar-35
 • V–KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER-35
 • 1–Emre Yazılı Havale -TTK. m. 826 v. d–35
 • 2–Emre Yazılı Ödeme Vadi-37
 • -4-KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ -TAHVİL–39
 • I–TANIMI VE NİTELİĞİ-39
 • II–TAHVİLİN TÜRLERİ-39
 • A–İradi Tahvil-39
 • B–Kanuni Tahvil-40
 • -5-KAMBİYO SENETLERİ -TİCARİ SENETLER–43
 • I–TANIM-43
 • II–KAMBİYO SENETLERİNİN -Poliçe, Bono, Çek- ORTAK ÖZELLİKLERİ-43
 • 1–Kambiyo senetleri bir miktar paranın ödenmesi borcunu içerir-43
 • İçtihatlar-44
 • 2–Kambiyo senetleri ibraz senetleridir-45
 • 3–Kambiyo senetlerinin tedavül kabiliyeti-45
 • 4–Kambiyo senetlerinde mücerretlik -soyutluk- ilkesi-45
 • 5–Kambiyo senetleri sıkı şekil şartlarına tabidir-46
 • 6–Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir-46
 • 7–Kambiyo senetlerinde imzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir-46
 • 8–Kambiyo senetleri kamu güvenine mazhar senetlerdir-47
 • 9–Kambiyo senetleri uluslar arası nitelikte senetlerdir-47
 • 10–Kambiyo senetlerinin takibi özel hükümlere tabidir-47
 • III–KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET-48
 • İçtihatlar-50
 • IV–KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA-57
 • İçtihatlar-58
 • V–İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI-66
 • İçtihatlar-67
 • VI–KAMBİYO SENEDİNİN TEMSİLEN DÜZENLENMESİ-69
 • İçtihatlar-71
 • VII–SENET METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER -TAHRİFAT- -TTK. m. 748–81
 • İçtihatlar-84
 • VIII-KAMBİYO SENETLERİNDE DEFİ-LER-91
 • a–Senet metninden anlaşılan defiler-92
 • İçtihatlar-92
 • b–Senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defiler-94
 • İçtihatlar-97
 • c–Kişisel defiler-104
 • İçtihatlar-104
 • d–Tüketici Kanunundan kaynaklanan defi-112
 • İçtihatlar-112
 • IX–ÖDEMENİN BAŞKA AMAÇLA YAPILDIĞININ İSPAT YÜKÜ-112
 • İçtihatlar-112
 • -6-KAMBİYO SENETLERİNİN ÇEŞİTLERİ-119
 • I–POLİÇE-119
 • A–GENEL OLARAK-119
 • B–POLİÇENİN UNSURLARI -TTK. m. 671–120
 • 1–Zorunlu unsurlar-120
 • a–Poliçe Kelimesi -TTK. m. 671–120
 • b–Belirli Meblağın Kayıtsız Şartsız Havalesi-121
 • İçtihatlar-122
 • c–Muhatabın Adı Soyadı-123
 • İçtihatlar-123
 • d–Lehtarın Adı Soyadı-124
 • e–Düzenleyenin -Keşidecinin- İmzası-125
 • f–Düzenlenme -Keşide- Tarihi-126
 • 2–Alternatif Unsurlar-127
 • a–Düzenlenme Yeri-127
 • İçtihatlar-128
 • b–Ödeme Yeri -6102 s. TTK. m. 671/e–129
 • İçtihatlar-130
 • 3–Poliçenin İsteğe Bağlı Unsurları-131
 • a–Vade-131
 • İçtihatlar-134
 • b–Bedel Kaydı-136
 • c–Yetki Kaydı-136
 • d–Faiz Şartı-137
 • e–Muacceliyet Kaydı-137
 • f–Sorumsuzluk Kaydı-137
 • g–Menfi Emre Kaydı-137
 • ğ–Araya Girme Kaydı-138
 • h–Protestodan Muafiyet Kaydı-138
 • ı–Kabule Arz Şartı ve Yasağı Kaydı-138
 • i–Nüsha Düzenlemeye İlişkin Kayıt-139
 • j–Saklama Kaydı-139
 • k–Tahkim Kaydı-139
 • l–İhbar Kaydı-139
 • m–Provizyon Kaydı-139
 • n–İhbardan Vazgeçme Kaydı-140
 • C–POLİÇEDE UNSURLARIN EKSİKLİĞİNİN NETİCESİ-140
 • 1–Zorunlu Unsurların Eksikliği-140
 • 2–İsteğe Bağlı Unsurlar-140
 • 3–Kanunun Belli Koşullarda Varlığını Kabul Ettiği Unsurlar-141
 • 4–Adi Senede Dönüşme-141
 • D–AÇIK -BEYAZ- POLİÇE-142
 • İçtihatlar-144
 • E–POLİÇEDE KABUL-147
 • 1–Tanım-147
 • 2–Kabule Arz: Kabul İçin İbrazın İhtiyari Olması-148
 • 3–Kabul İçin İbraz Süresi-149
 • İçtihatlar-150
 • 4–Kabule Arz Yeri-152
 • 5–Kabul Beyanı-152
 • İçtihatlar-154
 • 6–Kabulün Şartları-156
 • 7–Düzenleyenin -Kabul Edilmemeden- Sorumlu Olmayacağı Kaydı-157
 • 8–Poliçenin Kabul Edilmemesinin Sonuçları-157
 • a–Borcun Ödenmemesi-158
 • b–Poliçenin Kabul Edilmemesi-158
 • c–Poliçenin Ödeneceğinin Şüpheli Olması-158
 • 9–Müracaat Hakkının Kullanılması-159
 • İçtihatlar-160
 • II–POLİÇEDE CİRO-161
 • A–Genel Olarak-161
 • İçtihatlar-162
 • B–Cironun Şekli-164
 • a–Genel olarak-164
 • b–Ciroya Konulabilen – Konulamayan Kayıtlar-165
 • C–Cironun Yapılabileceği Süre-167
 • İçtihatlar-168
 • D–Ciroda Kişiler-168
 • İçtihatlar-170
 • E–Cironun Türleri-171
 • 1–Ciro Edilen Kişinin Belirtilip Belirtilmemesine Göre Ciro-171
 • 2–Cironun, Konusu ve İşlevine Göre Türleri-172
 • a–Temlik Cirosu-172
 • b–Temlik Cirosunun Fonksiyonları-173
 • aa–Temlik Fonksiyonu-173
 • bb–Teşhis Fonksiyonu-175
 • cc–Garanti fonksiyonu-176
 • İçtihatlar-178
 • c–Tahsil Cirosu-181
 • aa–Genel Olarak-181
 • bb–Örtülü -İnançlı- Tahsil Cirosu-182
 • cc–Tahsil Cirosunun Hükümleri-183
 • İçtihatlar-183
 • d–Rehin Cirosu -TTK. m. 689–185
 • aa–Genel Olarak-185
 • bb–Rehin Cirosunun Hükümleri-185
 • İçtihatlar-186
 • F–Kopuk Ciro Zincirinin Sonuçları-188
 • İçtihatlar-189
 • III–POLİÇEDE AVAL-191
 • A–Genel Olarak-191
 • B–Aval-Kefalet-195
 • İçtihatlar-196
 • C–Avalin Geçerlilik Koşulları-200
 • İçtihatlar-200
 • D–Aval Verenin Borçları-202
 • İçtihatlar-203
 • E–Aval Verenin Hakları-207
 • İçtihatlar-208
 • F–Avalin Sona Ermesi-208
 • IV–POLİÇEDE İHBAR-208
 • 1–İhbar süresi-209
 • 2–İhbarın şekli-209
 • 3–İhbar mecburiyeti olanlar ve muhatapları-209
 • 4–İhbar mecburiyetinin ihlâli-210
 • İçtihatlar-210
 • V–RETRET -TTK. m. 729–212
 • A–Tanım-212
 • B–Retretin İçeriği-212
 • VI–POLİÇEDE ARAYA GİRME -TTK. m. 734-745–213
 • A–Tanım-213
 • B–Genel Olarak-213
 • C–Araya Girme Suretiyle Kabul-214
 • 1–Araya Girme Suretiyle Kabulün Şartları-215
 • 2–Araya Girme Suretiyle Kabulde Hamilin Durumu: -215
 • 3–Araya Girme Suretiyle Kabulün Müracaat Borçluları ve Kabul Eden Yönünden Sonuçları-216
 • D–Araya Girme Suretiyle Ödeme -m. 738-747–216
 • İçtihatlar-218
 • VII–POLİÇEDE NÜSHA VE SURETLER -m. 743-747–221
 • A–Nüsha-221
 • B–Suretler-222
 • VIII- POLİÇEDE ÖDEME -TTK. m. 703-712–223
 • A–Ödeme-223
 • İçtihatlar-224
 • B–Vade-226
 • İçtihatlar-227
 • C–Ödeme İçin İbraz-231
 • D–Ödemenin Yapılması ve Sonuçları-232
 • E–Kabul Etmeme ve Ödememe Halinde Yapılacak İşlem-234
 • a–Poliçeden sorumlu olanlar -TTK m. 636–234
 • b–Ödeyen müracaat borçlusunun hukuki durumu-236
 • c–Müracaat Hakkının Kapsamı-237
 • F–Müracaat Hakkının Düşmesi-239
 • 1–Kabule arzın veya Ödeme İçin İbrazın Zamanında Yapılmaması-239
 • 2–Kabul Etmeme ve Ödememe Protestosunun Zamanında Düzenlenmemesi-240
 • 3–Protestodan Muafiyet -TTK. m. 634–241
 • İçtihatlar-242
 • -7-KAMBİYO SENETLERİNDE ZAMANAŞIMI-243
 • A–Genel Olarak-243
 • B–Zamanaşımının İleri Sürülme Zamanı-245
 • C–Zamanaşımından Feragat-245
 • İçtihatlar-246
 • D–Zamanaşımı Süreleri-256
 • İçtihatlar-257
 • E–Zamanaşımının Kesilmesi -TTK. m. 750–260
 • İçtihatlar-262
 • F–Zamanaşımının Kesilmesinin Hükümleri-269
 • İçtihatlar-270
 • G–Zamanaşımının Durması-271
 • Ğ–Senedin Zamanaşımına Uğraması Halinde Temel İlişkiye Dayanılması-272
 • İçtihatlar-273
 • -8-BONO-277
 • I–BONONUN İKTİSADİ VE HUKUKİ MAHİYETİ-277
 • II–BONONUN ŞEKİL ŞARTLARI-277
 • A–Zorunlu Unsurlar-279
 • 1—Bono- veya -Emre muharrer Senet- Kelimesi-279
 • İçtihatlar-279
 • 2–Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi-281
 • a–Ödeme vaadi koşulsuz olmalıdır-281
 • İçtihatlar-282
 • b–Ödeme vaadi, belirli bir paraya ilişkin olmalıdır-299
 • İçtihatlar-300
 • 3–Lehtar -Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadı–305
 • İçtihatlar-307
 • 4–Düzenlenme Tarihi -TTK. m. 776/1-f- -314
 • İçtihatlar-315
 • 5–Düzenleyenin İmzası -325
 • İçtihatlar-327
 • B–Alternatif Unsurlar-331
 • 1–Düzenlenme yeri-331
 • İçtihatlar-332
 • 2–Ödeme Yeri-338
 • İçtihatlar-338
 • 3–Bonoda Vade-339
 • İçtihatlar-342
 • III–BONONUN İSTEĞE BAĞLI İÇERİĞİ-355
 • İçtihatlar-357
 • IV–BONOYA UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ -TTK. m. 778–361
 • V–BONODA BEDEL KAYDI VE BEDELSİZLİĞİN İSPATI-362
 • İçtihatlar-363
 • VI–SENEDİN TALİLİ VE TALİLDE İSPAT YÜKÜ-367
 • İçtihatlar-368
 • VII–BANKANIN BONOYU KAYIP ETMESİ veya PROTESTO ÇEKMEMESİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU-378
 • İçtihatlar-378
 • -9-ÇEK-381
 • I–ÇEKİN HUKUKİ MAHİYETİ-381
 • II–ÇEKİN İKTİSADI MAHİYETİ-382
 • III–TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ ÇEKLER-383
 • A–Garantili Çek-383
 • B–Banka Çeki-384
 • C–Teyitli -Bloke- Çek-385
 • D–Çizgili Çek-386
 • 1–Çizgili Çek-386
 • 2–Genel Çizgili Çek-386
 • 3–Özel Çizgili Çek-386
 • 4–Çizgili Çekin Şekil Şartları -TTK. m. 803–387
 • İçtihatlar-388
 • E–Mahsup Çeki-388
 • 1–Mahsup Çeki -TTK. m. 805–388
 • 2–Mahsup Çekinde Hamilin Hakları-389
 • IV–TÜRK TİCARET KANUNUNA TABİ OLMAYAN ÇEKLER-390
 • A–Çek Kartı-390
 • B–Posta Çekleri-390
 • C–Seyahat Çekleri-390
 • İçtihatlar-391
 • V–5941 SAYILI ÇEK KANUNU-NUN İHDAS ETTİĞİ ÇEK TÜRLERİ-391
 • A–Tacir Kişi Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki-391
 • B–Tacir Çeki – Tacir Olmayan Kişi Çeki Ayrımının Amacı-394
 • C–Hamiline Çek-395
 • İçtihatlar-396
 • D–Çek Yapraklarının Şekli-396
 • E–Çek Hesabı Açılırken Bankanın Yükümlülükleri-397
 • İçtihatlar-399
 • F–Çek Hesabı Açmak İsteyenin Yükümleri-400
 • İçtihatlar-401
 • G–Muhatap Bankanın Yükümlülüğü-404
 • a–Ödeme yükümlülüğü ve miktarı-404
 • İçtihatlar-408
 • b–Karşılıksızdır, işlemi yapma yükümlülüğü-411
 • İçtihatlar-413
 • c–Bankanın çek hesabı sahiplerinin kişisel bilgilerini bildirim yükümlülüğü -5941 s. k. m. 4/1–414
 • d–Bankanın çek hesabı sahiplerinin adres bilgilerini hamile verme yükümlülüğü -5941 s. k. m. 4/1–415
 • e–Bankanın çek hesabının -tacir tüzel kişiye- ait olduğuna dair emareyi bildirme yükümlülüğü -5941 s. k. m. 4/2–416
 • f–Bankanın hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlendiğini bildirme yükümlülüğü -5941 s. k. m. 4/3–416
 • H–Karşılıksız Çekte Hamilin Hakları -5941 s. Çek K. m. 3/6–417
 • a–Takip Yapma ve Cumhuriyet Savcılığına Müracaat Hakkı-417
 • İçtihatlar-417
 • b–Gecikme Cezası Talep Etme Hakkı-417
 • c–İleri Tarihli Çekte Hamilin Takip Yapabilme Hakkı-418
 • VI–ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI-418
 • A–Genel Olarak Çek -TTK m. 692-735–418
 • B–Çekin Unsurları: -TTK. m. 780–419
 • 1–Senette çek kelimesi-419
 • İçtihatlar-420
 • 2–Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi -421
 • İçtihatlar-422
 • 3–Ödeyecek kimsenin -muhatabın- ad ve soyadı-423
 • İçtihatlar-424
 • 4–Ödeme yeri -TTK. m. 780/d–424
 • İçtihatlar-425
 • 5–Düzenlenme yeri -TTK. m. 780/e–425
 • İçtihatlar-426
 • 6–Düzenlenme Tarihi -TTK. m. 780/e–429
 • İçtihatlar-430
 • 7–Düzenleyenin imzası -435
 • İçtihatlar-436
 • C–Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları-438
 • a–Eksik Unsurlu Çek-438
 • b–Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması-439
 • c–Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi -TTK. m. 800–441
 • VII–ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR-441
 • İçtihatlar-444
 • VIII-ÇEKE YAZILAMAYACAK KAYITLAR-446
 • IX–ÇEKTE LEHTAR-447
 • İçtihatlar-448
 • X–ÇEKTE İBRAZ-451
 • A–Çekin İbrazı-451
 • İçtihatlar-452
 • B–Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz-456
 • C–Çekin Muhatap Banka Dışında Bir Bankaya İbrazı-456
 • D–Takas Odasına İbraz-456
 • İçtihatlar-457
 • E–Çekin Elektronik Ortamda Takası İşlemi-460
 • İçtihatlar-460
 • F–İbraz Süreleri-462
 • İçtihatlar-463
 • G–Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları-467
 • İçtihatlar-468
 • H–İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi-472
 • İçtihatlar-473
 • I–Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması -TTK. m. 811–475
 • İçtihatlar-476
 • XI–ÇEKTEN CAYMA -TTK. m. 799–478
 • A–Genel Olarak-478
 • B–Çekten Caymanın Şartları-479
 • İçtihatlar-480
 • XII–ÇEKİN DEVRİ-480
 • A–Ciro Yolu İle Devir-480
 • 1–Genel Olarak-480
 • İçtihatlar-482
 • 2–Emre Yazılı Çekin Devri-483
 • 3–Nama Yazılı Çeklerin Devri-484
 • 4–Hamiline Yazılı Çeklerin Devri-484
 • İçtihatlar-486
 • 5–Çekin Ciro Olunabileceği Süre-487
 • İçtihatlar-488
 • 6–Muhatabın Cirosu-490
 • 7–Muhatap Lehine Yapılan Ciro-490
 • İçtihatlar-491
 • 8–Çekin, Muhatap Bankanın Başka Bir Şubesine İbrazı veya Cirosu-492
 • İçtihatlar-493
 • 9–Rehin Cirosu-494
 • İçtihatlar-494
 • B–Çekin Alacağın Temliki Yolu İle Devir-496
 • İçtihatlar-496
 • C–Zilyetliğin Geçirilmesi Suretiyle Devir-499
 • XIII- AVAL-500
 • XIV-ÇEKTE ZAMANAŞIMI-500
 • İçtihatlar-502
 • XV–SAHTE VE TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİ BANKANIN ÖDEMESİ-503
 • İçtihatlar-504
 • XVI- ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ-507
 • XVII-ÇEKİN ÖDENMESİ-508
 • 1–Ödeme zamanı-508
 • 2–Ödeme-509
 • 3–Ödeme şekli-510
 • İçtihatlar-512
 • 4–Çekin Karşılıksız Olması Halinde Bankanın Ödeme Yükümlülüğü-513
 • İçtihatlar-514
 • 5–Karşılığı Olmayan Çekin Ödenmesi-515
 • XVIII-ÇEKİN ÖDENMEMESİ-515
 • XIX-BANKALARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ-516
 • XX–KANUNLAR İHTİLAFI – YABANCILIK UNSURU-518
 • A–Poliçede Kanunlar İhtilafı-518
 • B–Bonoda Kanunlar İhtilafı-521
 • C–Çekte Kanunlar İhtilafı-521
 • 1–Çekte ehliyete ilişkin kanunlar ihtilafı iki başlık altında incelenebilir-521
 • 2–Şekil ve Süreler ile İlgili Kanunlar İhtilafı-522
 • 3–Düzenleme yeri hukukuna tabi kılınan hususlar-522
 • 4–Çekte, çekin ödeneceği ülke hukukuna göre belirlenen konular-522
 • 5–Yerleşim yeri hukukuna tabi olan konular-523
 • İçtihatlar-524
 • -10-KAMBİYO SENETLERİNİN TAKİP USULÜ -İİK. m. 167- 176/a–529
 • I. -GENEL OLARAK-529
 • II. -ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLI OLMASI-530
 • İçtihatlar-531
 • III. -TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ-532
 • A. -Alacaklı -533
 • İçtihatlar-534
 • a–Yetkili Hamilden Maksat-536
 • İçtihatlar-536
 • b–Ciro-540
 • İçtihatlar-542
 • c–Cironun çeşitleri-544
 • aa–Temlik cirosu-544
 • İçtihatlar-546
 • bb–Tahsil Cirosu -547
 • İçtihatlar-548
 • cc–Rehin Cirosu-548
 • d–Vadeden Sonraki Ciro-549
 • İçtihatlar-549
 • e–İbrazdan Sonra Çekin Cirosu -552
 • İçtihatlar-553
 • f–Çekte Muhatap Bankanın Cirosu-554
 • B. -Borçlu-555
 • İçtihatlar-557
 • C. -Alacak Tutarı-576
 • 1–Kambiyo senedinde yazılı bedel-576
 • İçtihatlar-577
 • 2–Temerrüt faizi-580
 • İçtihatlar-582
 • 3–Alacağın yabancı para olması-584
 • İçtihatlar-584
 • D. -Komisyon Ücreti-589
 • İçtihatlar-590
 • E. -Çek Tazminatı-590
 • İçtihatlar-590
 • F. -Protesto ve İhbarname Giderleri-593
 • İçtihatlar-593
 • IV. -KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ-593
 • İçtihatlar-594
 • V. -PROTESTONUN TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ-597
 • a–Bono-da protestonun takip talebine eklenmesi -597
 • b–Çek-te protestonun takip talebine eklenmesi -TTK. m. 720–599
 • İçtihatlar-601
 • VI. -ALACAKLININ SEÇTİĞİ TAKİP YOLU-611
 • İçtihatlar-611
 • -11-KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİ-613
 • İçtihatlar-615
 • -12-KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİPTE BORCA İTİRAZ -İİK. m. 169–627
 • İçtihatlar-629
 • -13-BORCA İTİRAZIN İNCELENMESİ -İİK. m. 169/a–633
 • I. -GENEL OLARAK-633
 • İçtihatlar-634
 • II. -BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ-636
 • A. -Yetkiye İtiraz-636
 • İçtihatlar-640
 • B. -Borcun Olmadığı veya İtfa veya İmhal Edildiği İtirazları-655
 • 1. -İtiraz Sebepleri-655
 • İçtihatlar-659
 • 2. -İtirazın İspatı-681
 • a–Resmî belge ile itirazın ispatı-681
 • b–Adî belge ile itirazın ispatı-682
 • c–Kambiyo senedindeki yazılar ile itirazın ispatı-682
 • İçtihatlar-684
 • C. -Zamanaşımı İtirazı-694
 • 1. -Zamanaşımı İtirazının Ödeme Emrine İtiraz Yolu ile İleri Sürülmesi-694
 • İçtihatlar-694
 • a–Bonoda Zamanaşımı-697
 • İçtihatlar-698
 • b–Çekte Zamanaşımı-700
 • İçtihatlar-702
 • 2. -Zamanaşımı İtirazının Takibin Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülmesi-705
 • İçtihatlar-706
 • 3. -Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller -TTK. m. 662–710
 • İçtihatlar-712
 • D. -Faize İtiraz-725
 • 1. -Faiz Çeşitleri-727
 • 2. -Yabancı Para ile Düzenlene Bono ve Çekte, Faiz Hesabı-730
 • İçtihatlar-731
 • III. -TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI-737
 • IV. -DURUŞMA YAPILMASI-738
 • İçtihatlar-740
 • A. -Borca İtirazın Kabulü Kararı-743
 • B. -Borca İtirazın Reddi Kararı-744
 • İçtihatlar-746
 • V. -İNKAR TAZMİNATI-756
 • İçtihatlar-758
 • -14-KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE İMZAYA İTİRAZ -İİK. m. 170–773
 • İçtihatlar-782
 • -15-BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKAYETİ -İİK. m. 170/a–821
 • I–GENEL OLARAK-821
 • İçtihatlar-822
 • II–KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPTE, ŞİKAYET SEBEPLERİ-823
 • III–BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZINI GERİ ALMASI – BORCU KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMESİ-825
 • İçtihatlar-826
 • IV–KAMBİYO HUKUKUNA İLİŞKİN ŞİKAYET-İNKAR TAZMİNATI-840
 • İçtihatlar-840
 • Senedin -Kambiyo Vasfına- İlişkin İçtihatlar-841
 • 1. -Bonoda Lehtarla İlgili İçtihatlar-841
 • 2. -Çek-te Lehtar ile İlgili İçtihatlar-849
 • 3. –Kambiyo Senetlerinde Borçlu- ile İlgili İçtihatlar-852
 • 4. -Kambiyo Senetlerinde -Tanzim Tarihi- ile İlgili İçtihatlar-856
 • 5. -Bonoda -Protesto- ile İlgili İçtihatlar-865
 • 6. -Çek-in Yasal Sürede İbrazı İle İlgili İçtihatlar-875
 • 7. –Ciro- ve -Yetkili Hamil- ile İlgili İçtihatlar-887
 • 8. -Teminat Senedi İle İlgili İçtihatlar-905
 • 9. -Senette Ödenecek Bedelin -Belli Bir Miktar Para Olması- İle İlgili İçtihatlar-926
 • 10. –Bonoda Vade- İle İlgili İçtihatlar-929
 • 11. -Kambiyo Senedinde -Tanzim Yeri- Yeri İle İlgili İçtihatlar-937
 • 12. -Düzenleyenin İmzası İle İlgili İçtihatlar-951
 • 13. -Senedin -Tahrifattan Önceki Haline Göre İşlem Yapılması- İle İlgili İçtihatlar-960
 • 14. -Bonoda Muacceliyet Şartı İle İlgili İçtihatlar-970
 • 15. –Açık Senet- – -Anlaşmaya Aykırı Doldurma- İle İlgili İçtihatlar-971
 • V. -GENEL HACİZ YOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KAMBİYO YOLU İLE TAKİPTE UYGULANMASI -İİK. m. 170/b–975
 • İçtihatlar-978
 • -16-KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLAS YOLU İLE TAKİP -İİK. m. 171–985
 • I–GENEL OLARAK-985
 • II–İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ-985
 • İçtihatlar-986
 • III–İFLAS YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİNE ŞİKAYET VE İTİRAZ -İİK. m. 172–990
 • 1–Borçlunun borcu kabul etmesi veya süresi içinde itiraz edilmemesi-990
 • 2–Ödeme emrine itiraz-991
 • 3–Ödeme emrine karşı şikâyet yolu-992
 • İçtihatlar-993
 • -17-GENEL MAHKEMELERDE KIYMETLİ EVRAKLA İLGİLİ GÖRÜLEN DAVA TÜRLERİ-995
 • I–KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI ve İPTAL DAVASI-995
 • 1–Genel Olarak-995
 • İçtihatlar-996
 • 2–İptal Davasının Şartları-999
 • A–Senedin Ziyaı-999
 • İçtihatlar-1000
 • B–Senetteki hakkın varlığını devam ettirmesi-1002
 • İçtihatlar-1003
 • C–İptali talep edenin hak sahibi olması -aktif dava ehliyeti–1004
 • İçtihatlar-1005
 • D–Senet zilyetliğinin yeniden iktisabının mümkün olmaması-1008
 • İçtihatlar-1009
 • E–İptali istenen senedin iptalinin mümkün olması-1009
 • F–İptal kararının sonuçları-1009
 • 3–Hamiline Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali-1010
 • 4–Nama Yazılı Senetlerin Ziyaı ve İptali-1011
 • 5–Emre Yazılı Senetlerin Zıyaı ve İptali-1012
 • 6–Zayi Nedeniyle Açılan İptal Davasında Yargılama Usulü-1014
 • İçtihatlar-1016
 • 7–Senet İptal Kararının Doğuracağı Sonuçlar-1019
 • İçtihatlar-1019
 • 8–Hisse Senetlerinin Ziyaı ve İptali-1023
 • II–KIYMETLİ EVRAKTA İSTİRDAT -İADE- DAVASI-1024
 • İçtihatlar-1024
 • III–KAMBİYO SENEDİNE İSTİNADEN AÇILAN MENFİ TESBİT DAVASI-1032
 • A–Genel Olarak Menfi Tesbit Davası-1032
 • B–İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tesbit Davası-1033
 • İçtihatlar-1034
 • C–İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tesbit Davası-1034
 • D–Yargılama Usulü-1036
 • 1. -Davanın Tarafları-1036
 • İçtihatlar-1037
 • 2. -Görevli Mahkeme-1041
 • İçtihatlar-1042
 • 3. -Yetkili Mahkeme-1045
 • İçtihatlar-1048
 • 4. -Yargılama Aşaması-1051
 • İçtihatlar-1053
 • 5. -Menfi Tesbit Davasında İspat Yükü-1059
 • İçtihatlar-1062
 • E–Menfi Tesbit Davasında Verilecek Kararlar-1087
 • 1. -Menfi Tesbit Davasının Reddi-1087
 • İçtihatlar-1090
 • 2. -Menfi Tesbit Davasının Kabulü-1094
 • İçtihatlar-1096
 • IV. -İSTİRDAT DAVASI-1109
 • A. -İstirdat Davasının Şartları-1110
 • 1. -Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması-1110
 • 2. -Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması-1110
 • 3. -Davacı- Borçlunın, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması-1111
 • 4. -İstirdat Davası Bir Yıl İçinde Açılabilir-1111
 • B. -İstirdat Davasında Yargılama Usulü-1111
 • 1. -Görev-1111
 • İçtihatlar-1112
 • 2. -İstirdat Davasında Yetki-1114
 • İçtihatlar-1114
 • 3. -Davanın Tarafları-1115
 • İçtihatlar-1116
 • 4. -Davanın Konusu ve Yargılama Usulü-1117
 • İçtihatlar-1119
 • V–KAMBİYO SENETLERİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI-1126
 • A–Genel Olarak-1126
 • B–Asıl Borç İlişkisi-1126
 • İçtihatlar-1127
 • C–Sebepsiz zenginleşme davası -TTK. m. 732–1130
 • a–Davanın Şartları-1131
 • İçtihatlar-1131
 • b–Davanın Tarafları-1134
 • İçtihatlar-1134
 • c–Görevli ve Yetkili Mahkeme-1137
 • d–İspat Yükü-1137
 • İçtihatlar-1137
 • e–Sebepsiz Zenginleşme Davasında Zamanaşımı-1141
 • İçtihatlar-1141
 • f–Sebepsiz Zenginleşme Davasında Faiz-1145
 • İçtihatlar-1146
 • -18-KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ-1149
 • A–GENEL OLARAK-1149
 • B–KAMBİYO SENEDİNE DAYALI OLARAK İHTİYATİ HACİZ İSTEMENİN KOŞULLARI-1152
 • 1–Alacağın rehinle temin edilmemiş olması-1152
 • İçtihatlar-1152
 • 2–Alacağı vadesinin gelmiş olması-1155
 • a–Çekte vade-1155
 • b–Bonoda Vade-1156
 • İçtihatlar-1158
 • 3–Alacağın vadesi gelmemişse, ihtiyati haciz şartları-1158
 • İçtihatlar-1160
 • C–İHTİYATİ HACİZ KARARI -İİK. m. 258–1168
 • 1–Görevli Mahkeme-1168
 • 2–Yetkili Mahkeme-1169
 • İçtihatlar-1171
 • D–İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT -İİK. m. 259–1174
 • 1–Genel Olarak-1174
 • 2–Haksız İhtiyatî Haciz Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilmesi İçin-1176
 • İçtihatlar-1177
 • E–İHTİYATİ HACİZ KARARININ İÇERİĞİ -İİK. m. 260–1180
 • İçtihatlar-1181
 • F–İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULAMASI -İİK. m. 261–1181
 • İçtihatlar-1183
 • G–İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞI VE TEBLİĞİ -İİK. m. 262–1185
 • İçtihatlar-1186
 • H–İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN TEMİNAT KARŞILIĞINDA BORÇLUYA BIRAKILMASI -İİK. m. 263–1187
 • I–MADDE 264: İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ -İİK. m. 264–1188
 • İçtihatlar-1192
 • İ–İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA -İİK. m. 365–1195
 • 1–Genel Olarak-1195
 • 2–İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Nedenleri ve İncelenmesi-1196
 • İçtihatlar-1199
 • J–TEMİNAT KARŞILIĞI İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI -İİK. m. 266–1206
 • İçtihatlar-1208
 • K–İHTİYATİ HACİZDE İFLAS YOLU İLE TAKİP -İİK. m. 267–1209
 • -19-ÇEK KANUNUNDA DÜZENLENEN SUÇ ve KABAHATLER-1211
 • I–ÇEK DÜZENLEYEN VEYA DÜZENLETENLER AÇISINDAN SUÇLAR ve KABAHATLER-1211
 • A–Karşılıksız Çek Düzenleme Kabahati-1211
 • 1–Kabahatin Maddi Unsurları-1211
 • a–Çekin unsurlarının tam olması-1211
 • b–Çekin Süresinde İbrazı-1212
 • İçtihatlar-1213
 • c–Karşılıksızlık İşlemi-1214
 • 2–Eylemin Manevi Unsuru-1215
 • 3–Talep hakkının kullanılması-1216
 • İçtihatlar-1218
 • 4–Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanacak kişiler-1219
 • a–Genel olarak-1219
 • b–Gerçek kişinin düzenlediği çekte fail-1220
 • c–Tüzel kişiler adına düzenlenen çekte fail-1220
 • d–Tüzel kişiler adına hareket eden gerçek kişilerin sorumluluğu-1221
 • İçtihatlar-1221
 • 5–Karşılıksız çek düzenleme eyleminde içtima-1222
 • 6–Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı vermeye yetkili ve görevli makam-1222
 • 7–İdari yaptırım kararının uygulanmasındaki usul-1223
 • 8–Yaptırım-1223
 • 9–Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı itiraz-1225
 • 10–Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması-1227
 • İçtihatlar-1228
 • 11- Kambiyo senedi -bono, çek- üzerinden dolandırıcılık veya resmi belgede sahtecilik suçu işlenmesi-1229
 • a–Dolandırıcılık suçu-1229
 • İçtihatlar-1230
 • b–Resmi belgede sahtecilik suçu-1231
 • İçtihatlar-1233
 • B–Tacirin, Tacir Olmayan Kişiye Ait Çek Defterini Kullanarak Çek Düzenleme Suçu -Çek K. m. 7/1–1237
 • C–Çek Hesabı Açılırken Bankaya Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu -Çek K. m. 7/3–1240
 • D–Yasak Kararına Rağmen, Çek Düzenleme Suçu -Çek K. m. 7/6–1242
 • E–Yetkisiz Olarak Çek Defteri Basma Suçu -Çek K. m. 7/8–1245
 • F–Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenleme Kabahati -Çek K. m. 7/9–1248
 • II–MUHATAP BANKA AÇISINDAN ÇEK SUÇLARI-1249
 • A–Tacir Olmayan Kişiye Tacir Çeki Verme Suçu -Çek K. m. 7/2–1249
 • B–Kanuna Aykırı Şekilde Çek Defteri Verme Suçu -Çek K. m. 7/3-2. Cüm. –1251
 • C–Karşılıksızdır, İşlemi Yapmama Suçu -Çek K. m. 7/4–1252
 • D–Mevcut Karşılığı veya Kanunen Ödemekle Yükümlü Olan Meblağı Ödememe Suçu -Çek K. m. 7/5–1254
 • İçtihatlar-1257
 • E–Yasağa Rağmen Çek Hesabı Açma Suçu -Çek K. m. 7/7–1257
 • F–Kanunen Saklanması Gereken Belgelerin Alınmaması veya Talebe Rağmen Verilmeme Kabahati -Çek K. m. 7/10–1259
 • YARARLANILAN KAYNAKLAR-1261
 • -6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrağa İlişkin Madde Karşılaştırması-1263
 • -818 sayılı Borçlar Kanunu ile 6098 sayılı Borçlar Kanunu Madde Karşılaştırması-1267
 • -1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde Karşılaştırması-1275
 • KAVRAM DİZİNİ-1283

Benzer Yazılar

  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok