ana sayfa > Diğer Konular > Zeki Pilge Turkuaz

Zeki Pilge Turkuaz

Cumartesi, 02 Haz 2012 yorum ekle yorumlara git
zeki pilge

zeki pilge

1964 yılında doğdu. Çukurova Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir yıl boyunca tıp doktoru olarak çalıştı.
1992 yılında, Turkuaz Şirketler Grubu’nun ilk şirketi olan Turkuaz Dış Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. 1992’den günümüze kadar Turkuaz’ın, Lojistik ve Dağıtım, İnşaat ve Sanayi sektörlerinde 18 şirketten oluşan bir şirketler grubu olmasını sağladı.

Turkuaz ilk ofisini Almatı’da açmıştır. Turkuaz; Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da faaliyet göstermektedir. Turkuaz, Kazakistan Aktau Havaalanı ile Türkiye’nin 3. En büyük havaalanı olan Dalaman Havaalanı yatırımlarını gerçekleştirmiştir. Bu havaalanlarındaki yatırımları hala devam etmektedir.5000 çalışanıyla Turkuaz Orta Asya’daki en saygı duyulan ve önde gelen şirkettir.Turkuaz ticari faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel faaliyetleri de desteklemektedir.

Zeki Pilge, Orta Asya Medeniyetleri Vakfı’nın kurucusu ve Başkan Yardımcısıdır. Vakıf, Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı kurulunun üyesidir. Zeki Pilge, ayrıca Orhun Üniversitesinin en büyük destekçisidir.

2000 yılında Orta Asya’nın en başarılı işadamı seçilmiştir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından kendisine ödül verilmiştir.2001 yılında sosyal etkinliklere sağladığı destekten dolayı Unicef tarafından ödüllendirilmiştir.2002 yılında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından En İyi Yabancı Yatırımcı seçilmiştir. 2003 yılında Zenith Yarışması tarafından Üzeyir Garih girişimcilik ödülüyle ödüllendirilmiştir.2005 yılında Yılın İşadamı seçilmiştir. 2006 yılında Kazakistan’daki En Başarılı İşadamı olarak seçilmiştir.

2008 yılında Ekovitrin, Yılın Yıldızları ödülünü almıştır.Turkuaz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığının yanında KATİAD (Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği) Başkanı olarak görevlendirilmiştir.2010 yılında Dünya Türk İşadamları Konseyi üyesi olarak seçilmiştir. Ayrıca Dünya Türk İşadamları Konseyi Avrasya Bölgesi’nin başkanıdır.

Turkuaz Holding

TUR­KU­AZ ŞİRKET­LER TOP­LU­LUĞU ta­rihi 1992 yılında başlamıştır. O za­man­lar İstan­bul’da TUR­KU­AZ şir­ke­ti, Or­ta Asya ülke­lerin­de ti­caret yap­mak üze­re ku­rul­muştu. «Tur­ku­az In­terna­ti­onal Tra­de Com­pa­ny» şir­ke­ti Ka­zakis­tan’da (Al­ma­ata) TOP­LU­LUĞUN bi­rin­ci tem­silci­si ol­du. Özel­likle bu şir­ket Ka­zakis­tan’ın diğer şehir­le­rin­de, ayrıca Kırgızis­tan, Özbe­kis­tan ve Ta­cikis­tan’da TOP­LU­LUK ofis­le­rinin açılmasına te­mel oluştur­du. 1998 yılında GRU­BUN mer­ke­zi İstan­bul’dan Al­matı’ya taşındı.

TUR­KU­AZ ŞİRKET­LER TOP­LU­LUĞU, 14 şir­ket, 22 bölge ofi­si ve top­lamda 2300 çalışanı ile sektörde hiz­met ver­mekte­dir. Türki­ye, Ka­zakis­tan, Kırgızis­tan, Özbe­kis­tan ve Ta­cikis­tan’da TOP­LU­LUĞUN ofis ve de­poları bu­lun­maktadır. Ka­zakis­tan’da Al­ma­ata mer­kez ol­mak üze­re, Öske­men, As­ta­na, Ta­raz, Ka­ragan­da, Kokşetau, Aktöbe, Jez­kazgan, Şımkent, Uralsk, Kos­ta­nay, Se­mey, Taldıkor­gan, Atırau, Kızılor­da, Pet­ro­pav­lovsk ve Ak­tau şehir­le­rin­de bölge­sel ofis­le­ri bu­lun­maktadır. Bun­ların dışında Bişkek ve Oş’da (Kırgızis­tan), Taşkent (Özbe­kis­tan), Duşan­be ve Ho­cand’da (Ta­cikis­tan) tem­silci­lik­le­ri de hiz­met ver­mekte­dir.

Turkuaz Holding Hakkında

DAĞITIM VE PA­ZAR­LA­MA

 • CAT — CENT­RAL ASIA TRA­DING LTD. ŞTİ. — gıda ürünle­ri, te­miz­lik ve şah­si hi­jy­en mal­ze­mele­ri.
 • TUR­KU­AZ OTO­MOTIV LTD. ŞTİ. — oto­mobil yağları, akü ve las­tikler, bo­ya ürünle­ri
 • TUR­KU­AZ MA­CHINE­RY LTD. ŞTİ. — sa­na­yi araçların satışı
 • TUR­KU­AZ HO­REKA SER­VIS LTD. ŞTİ. — pro­fesy­onel te­miz­lik mal­ze­mele­ri ve ekip­manları

SA­NA­YI GRU­BU

 • HEN­KEL BA­UTECH­NIK KA­ZAKH­STAN LTD. ŞTİ. — ku­ru inşaat karışımlarının üre­timi
 • IZOB­LOK KAPC­HA­GAY STROY LTD. ŞTİ. — tuğla üre­timi
 • ASIA TEA LTD. ŞTİ. — çay ürünle­rini pa­ket­le­me
 • SA­VOLA FO­ODS CIS LTD. ŞTİ. — bit­ki­sel yağ üre­timi

İNŞAAT VE TAŞERON­LUK İŞLERİ

 • TUR­KU­AZ IN­VEST LTD. ŞTİ. — çev­re düzen­le­me, ara­zi ge­liştir­me, pro­je ve araştırma işle­ri
 • TUR­KU­AZ YDA STROY LTD. ŞTİ. — taşeron­luk işle­ri
 • TUR­KU­AZ YDA CONS­TRUC­TI­ON LTD. ŞTİ. — taşeron­luk işle­ri
 • OOO YÜKSEL TUR­KU­AZ- YDA İNŞAAT VE TİCA­RET LİMİTED ŞİRKETİ AL­MA­TY ŞUBESİ — taşeron­luk işle­ri

HA­VA­ALA­NI YÖNETİMİ

 • ULUS­LA­RARA­SI AK­TAU HA­VALI­MANI — ulus­la­rarası ha­vali­manı hiz­me­ti
 • ATM DA­LAMAN ULUS­LA­RARA­SI HA­VALI­MANI — ulus­la­rarası ha­vali­manı hiz­me­ti

Benzer Yazılar

  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok